Franz Ziegler over de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)
Lezing

In Haarlem functioneert 5 jaar de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Maar wat doet die ‘commissie ARK’ precies en hoe functioneert deze? Hoe wordt de ruimtelijke kwaliteit ‘geborgd’ in deze stad? Wat zijn de ervaringen van onder anderen architecten wanneer die plannen voorleggen aan deze commissie? Op donderdagavond 17 april geeft Franz Ziegler, architect-lid van de ARK, antwoord op deze en samenhangende vragen en gaat hij in gesprek met het publiek. De avond wordt georganiseerd door BNA kring Amsterdam/Kennemerland samen met het ABC Architectuurcentrum Haarlem en is de eerste avond dit jaar onder de titel ‘BNA-ABC-café’. Aanvang 20.00 uur; toegang: gratis

Datum: donderdagavond 17 april 2014
Tijd: 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur); Toegang: gratis
Locatie: ABC Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem

Achtergrondinformatie: De Woningwet en de Monumentenwet schrijven voor dat bouwvergunningaanvragen voorgelegd moeten worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. In veel gemeenten heet een dergelijke groep  van deskundigen ‘Welstand-’ of ook wel ‘Schoonheidscommissie’. In Haarlem heet die commissie, op initiatief van de huidige stadsbouwmeester Max van Aerschot, ‘Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’ ofwel ARK. De ARK is dus een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over omgevingsvergunning aanvragen, aanvragen APV (algemeen plaatselijke verordening), inrichtingsplannen en monumenten. De aanvragen worden door de commissie getoetst aan criteria zoals genoemd in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

Uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit blijkt dat plannen niet alleen op zichzelf worden beoordeeld maar vooral ook in samenhang met de omgeving of te verwachten stedenbouwkundige of architectonische ontwikkelingen. Dit met het oog op het behouden of versterken van het bijzondere karakter van een bepaalde buurt, het als beschermd stadsgezicht aangewezen historische stadscentrum maar soms ook met het oog op een grootschalige vernieuwing van een wijk of stadsdeel.

De ARK vergadert om de veertien dagen. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De indiener van het bouwplan of zijn architect kan verzoeken het plan ter vergadering toe te lichten. Direct na de planbeoordeling brengt de commissie ter vergadering advies uit. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld. Ook deze verslagen zijn openbaar. De agenda van de te behandelen plannen ligt ter inzage bij de balie van het stadhuis.