semi-permanente expositie over Ontwikkelzones in stad en regio
Expositie

De komende jaren gaat het in Haarlem gonzen van de bouwactiviteiten. Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal wijken het straatbeeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2030. Deze woningen komen vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aangewezen. Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuurcentrum de ontwikkelingen in deze zones de komende jaren op de voet volgen.

De semi-permanente expositie Haarlem in de steigers in de ‘Haarlem-zaal’ van het ABC biedt een overzicht van de visies die de gemeente voor elke ontwikkelzone heeft opgesteld. Daarnaast worden de concrete bouwprojecten belicht die in elke ontwikkelzone al gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding zijn. Het versnellen van de woningbouw komt voort uit de grote zorgen die er in de stad bestaan over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Haarlem ziet zich geconfronteerd met een nijpend tekort aan woningen, met als gevolg snel stijgende huizenprijzen en schrikbarend oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning.

De door de gemeenteraad vastgestelde visies reiken verder dan het aanwijzen van locaties voor woningbouw. De groei van de stad (van 160.000 naar zo’n 180.000 inwoners in 2040) vraagt ook om een groei van werkgelegenheid, van sport- en onderwijsvoorzieningen en om meer groen en recreatiemogelijkheden. De beschikbare ruimte binnen de stadsgrenzen zal intensief worden gebruikt. Dat alles moet wel met behoud van de bestaande kwaliteiten van Haarlem. Maar ook de grotere ruimtelijke context waarbinnen dit alles plaatheeft is van belang. Vandaar dat er bij Haarlem in de steigers tevens aandacht wordt geschonken aan de vraag hoe de Haarlemse ontwikkelingen zich verhouden tot wat er in de regio Zuid-Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam gebeurt. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is binnenstedelijk Haarlem namelijk aangewezen als één van de negen sleutelgebieden. Tot 2040 is er in de metropoolregio behoefte aan maar liefst 250.000 extra woningen. Ook gezien deze enorme bouwopgave zijn de Haarlemse ontwikkelzones hard nodig.

Met de expositie Haarlem in de steigers, die tevens een overzicht geeft van grotere bouwprojecten buiten de 7 ontwikkelzones, wil het ABC nadrukkelijk een platform bieden voor discussie over de grootschalige bouwopgave die de gemeente zich heeft gesteld. Een platform waar ontwerpers, ontwikkelaars, beleidsmakers, raadsleden maar zeker ook buurtbewoners, wijkraden of belangengroepen zich kunnen laten informeren, hun mening kunnen geven over de veranderingen die zich aandienen en waar zij hun eigen ideeën kunnen presenteren. Binnen de semipermanente expositie is er ruimte voor een wisselexpositie over actuele onderwerpen die zich aandienen. De eerste wisselexpositie gaat over de Omgevingsvisie die de gemeente onlangs heeft opgesteld. Deze presentatie wordt naar verwachting in de tweede helft van augustus ingeruild voor een expositie over 'Haarlem en de Energietransitie'.