Wonen aan de Oostradiaal

Plannen en ideeën van studenten TU/Eindhoven
Expositie

De druk op de Haarlemse binnenstad wordt steeds groter. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu is dan ook al jaren een gemeentelijk beleid. Het gebied tussen de Oudeweg en het spoor biedt daarvoor ruimte. Dat is het uitgangspunt voor een studieproject van de TU/Eindhoven. Met de uitrol van centrumstedelijke functies en verdichting van het woningbestand kan dan de zogenoemde ‘Oostradiaal’ als woongebied een feit worden. Door de ontwikkeling van de Oostradiaal kan de kracht van Haarlem - een hoogwaardig woonmilieu, ondernemerschap en het culturele/creatieve klimaat – verder worden versterkt…

De complexiteit van de omgeving, de dynamiek van de ontwikkelingen en de urgentie om een visie op het gebied te vormen, maken de ‘Oostradiaal’ tot een aantrekkelijk en nuttig studieobject. De TU/Eindhoven heeft het gebied dan ook gekozen als casus voor de Bachelor Eindproject Ontwerpen Stedenbouw en Architectuur. Het resultaat wordt tot en met 8 augustus tentoongesteld in het ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Om tot de ontwerpen te komen zijn analyses gemaakt op verschillende thema’s: leefstijlen en woonmilieus, de openbare ruimte, de groenstructuur, de verkeersstructuur, het stadsweefsel, de bestaande plannen, de voorzieningen in Haarlem, hoe Haarlem zich verhoudt tot de metropoolregio Amsterdam (MRA) en wat de cultuurhistorische kwaliteiten zijn van Haarlem. Er is kleinschalig en grootschalig gekeken met uiteenlopende denkrichtingen rondom drie hoofdthema’s:

1. Uitwerking van de Oostradiaal: Een aantal studenten maakt plannen in oostwaartse richting. De Oostradiaal wordt getransformeerd van een industriegebied naar een geschikt woongebied.

2. Vormgeven van een doorgaande parkverbinding: Een verbinding van de historische Bolwerken met de gedempte Oostersingelgracht. Zo ontstaat een lange doorgaande groene verbinding welke uitmondt in Haarlemmerliede.

3. Versterken openbare verblijfsruimte rond het Spaarne: De oevers aan het Spaarne worden meer en beter ingericht met kleine verblijfsplekken en betere routing langs het water. Ook worden langs het Spaarne weer woongebieden ingericht