Netwerk van architectuurcentra werken samen ten behoeve van 'Mooi Nederland'

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: van woningbouw, tot energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Veel opgaven vragen om ruimte. Vanuit programma Mooi Nederland, een initiatief van het Ministerie BZK, wordt intensief gewerkt aan deze opgaven. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij het hoogste doel van de aanpak die het programma hanteert en ontwerpend onderzoek de leidende methode. Samen met ontwerpers en ruimtelijke ordening-partners in heel Nederland worden zowel wenkende toekomstperspectieven (2050 en 2100) als concrete handreikingen op gebiedsniveau (richting 2030) ontwikkeld. Deze vormen tevens straks bouwstenen voor de nieuwe Nota Ruimte. Om in totaal acht handreikingen verder uit te werken en lokaal te toetsen gaan verschillende architectuurcentra door heel Nederland de komende maanden projecten uitvoeren. Ook het ABC doet hieraan mee en richt zich daarbij met een project in Schalkwijk (Boerhaavewijk) op de handreiking 'Transformatie Naoorlogse wijken'. 

naoorlogse wijk