En de winnaar is... HET SEINWEZEN

Publieksprijs Lieven de Key Penning 2015 gaat naar villa Uyt den Bosch

Haarlem - Het Seinwezen heeft de Lieven de Key Penning 2015 in de wacht weten te slepen. De aan de penning verbonden publieksprijs ging naar de gerestaureerde villa Uyt den Bosch. De prijzen werden dinsdagavond in de Gravenzaal van het stadhuis uitgereikt.

artikel Henk Geist Haarlem dagblad - 24 november
 

~~De Lie­ven de Key Pen­ning is de stads­prijs voor mo­nu­men­ten, ar­chi­tec­tuur en ste­den­bouw. De edi­tie van 2015 stond in het te­ken van mo­nu­men­ten, er wa­ren tien ge­bou­wen ge­no­mi­neerd die in de af­ge­lo­pen drie jaar zijn ge­res­tau­reerd. Zo­wel een jury on­der voor­zit­ter­schap van wet­hou­der Jeroen van Spijk als het pu­bliek wij­zen een win­naar aan. Bij deze ze­ven­de jaar­gang van de stads­prijs wa­ren er zo­als vrij­wel ge­brui­ke­lijk weer twee ver­schil­len­de win­naars, al­leen vo­rig jaar wa­ren jury en pu­bliek het eens.

De jury kwam tot een eens­lui­dend oor­deel, maar dat ging niet zon­der slag of stoot. Er is uit­ge­breid en in­tens ge­de­bat­teerd en er zijn moei­lij­ke af­we­gin­gen ge­maakt, zo stelt de zes­kop­pi­ge jury in haar rap­port. Vier pro­jec­ten spron­gen er wat de jury be­treft bo­ven uit: het flat­ge­bouw aan de En­ge­land­laan in Schal­k­wijk, de per­fec­te res­tau­ra­tie van een par­ti­cu­lier woon­huis aan de Nieu­we Gracht, een par­ti­cu­lier woon­huis aan de Ba­ke­nes­ser­gracht en het pand van het Sein­we­zen, dat ligt in­ge­klemd tus­sen de Kin­der­huis­sin­gel en de spoor­baan.

Uit­zon­der­lijk

Dat laat­ste pro­ject, met als op­dracht­ge­ver Baud Schoen­maec­kers en als ont­wer­per Ser­vy Bruls, stak vol­gens de jury toch net weer iets uit bo­ven de an­de­re drie. De voor­ma­li­ge NS-werk­plaats is niet eens een uit­zon­der­lijk ge­bouw, zo stelt de jury vast, maar het heeft ont­zet­tend veel in zich. Het gaat om een 'syn­the­se van cre­a­tie­ve re­no­va­tie, duur­zaam­heid, nieu­we eco­no­mie en per­soon­lij­ke be­vlo­gen­heid.’ Bo­ven­dien is met deze duur­za­me vorm van her­ge­bruik ook een rest­stuk­je van de stad weer tot le­ven ge­bracht. ,,De win­naar kan zich ge­luk­kig prij­zen, maar de an­de­re drie pro­jec­ten uit de top vier za­ten er dus heel dicht­bij'', zei Van Spijk bij de uit­rei­king van het bron­zen klei­nood.

Waar de jury moei­te had om een win­naar aan te wij­zen, sprak het pu­bliek dui­de­lij­ke taal. Met bij­na een der­de van de stem­men werd de vil­la Uyt den Bosch aan de Span­jaard­slaan aan­ge­we­zen als over­tui­gen­de win­naar. Op de web­si­te van de Lie­ven de Key Pen­ning en in het ABC Ar­chi­tec­tuur­cen­trum wer­den in to­taal 2460 stem­men uit­ge­bracht, een ver­dub­be­ling van het aan­tal stem­men van vo­rig jaar. Het woon­huis aan de Nieu­we Gracht werd hier twee­de, het Sein­we­zen der­de. De min­ste waar­de­ring was er voor de her­bouw­de vleu­gel van het pro­vin­cie­huis aan de Dreef.

De vil­la in clas­si­cis­ti­sche stijl werd in 1914 ge­bouwd als woon­huis voor ba­ron Van Har­den­broek van Am­mer­stol uit Lis­se. On­der lei­ding van de ei­ge­na­ren Ro­bert Bol­huis en Ro­ger Da­vids is het rijks­mo­nu­ment in oude luis­ter her­steld. Ja­ren­lang heeft hier de kraam­kli­niek van de Ma­ri­astich­ting ge­ze­ten, een be­stem­ming waar­van het in­te­ri­eur van het pand ern­stig te lei­den heeft ge­had. Nu biedt het on­der meer on­der­dak aan het mar­ke­ting­bu­reau Ba­sis­com­mu­ni­ca­tie van Bol­huis en Da­vids. Zij koch­ten het pand in 2009, het zat toen vol met sys­teem­pla­fonds, voor­zet­wand­jes en dik­ke la­gen vast­ge­lijmd ta­pijt. De twee za­ken­part­ners wil­den het pand weer te­rug­bren­gen in de stijl van de ba­ron, maar te­ge­lij­ker­tijd ook aan­pas­sen aan de ei­sen van deze tijd.

Gran­deur

Met steun van de ge­meen­te­lij­ke af­de­ling Mo­nu­men­ten­zorg heb­ben ze de vil­la in 2,5 jaar tijd ge­res­tau­reerd. Bij de res­tau­ra­tie kwa­men on­der an­de­re de­co­ra­tie­ve par­ket­vloe­ren en gra­ni­tovloe­ren weer te­voor­schijn en zijn lam­bri­se­rin­gen, open haar­den, stijl­ka­mers, de au­then­tie­ke trap en stuc­pla­fonds her­steld of te­rug­ge­bracht. Het ge­bouw heeft daar­door veel van zijn oor­spron­ke­lij­ke gran­deur te­rug­ge­kre­gen. Dat werd dins­dag­avond be­loond met de pu­blieks­prijs, die hem door Haar­lems Dag­blad co­lum­nist Frans van De­ijl (zie hier­on­der) werd over­han­digd.